Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams. Tyrimų 3-4 etapai.


Tyrimų 1-2 etapai

Tyrimų 3-4 etapai

Lietuvių grupės Čikagoje

2014-2016 m VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros tyrimų centras vykdo Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektą „Lietuvos studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai (3-4 etapai)“ (Sut. Nr. MIP-076/2014) (projekto vadovė Egidija Kiškina (Ramanauskaitė).

Tyrimas skirtas akademinio jaunimo migracijos analizei. Tai yra ilgalaikis tyrimas, kurio 3 etapai buvo atlikti 2011-2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektą „Studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai“ (Sut. Nr. MIP-113/2011). Kelta hipotezė, kad emigraciją skatina ne vien materialiniai faktoriai, iš dalies pasitvirtino. Suradome, kad be ekonominių sąlygų, nulemiančių, ar asmuo galės studijuoti, jo sprendimui įtaką daro studijų kokybė, patinkanti studijų programa, taip pat – asmeninio bendravimo aplinka. Taikant sisteminį ilgalaikį (longitudinį) metodą nustatyta, kad, susidūrus su nauja aplinka (išvykus studijuoti į užsienį ar pradėjus studijuoti Lietuvos universitete) požiūris į ją keičiasi. Didžiausi pokyčiai vyksta perėjus iš t0 etapo į t1 etapą (pasimokius 1 – 1,5 mėn. naujoje vietoje), po to prie naujos aplinkos priprantama ir požiūris nusistovi. Išanalizuoti tyrimo dalyvių požiūrių pokyčiai per tris laiko etapus atskirais klausimais.

Naujo tyrimo (2014 – 2016 m. ) hipotezė remiasi ankstesnio tyrimo išvada, kad, susidūrus su nauja aplinka, tyrimo dalyvių požiūris į ją keičiasi, o vėliau nusistovi. Hipotezei patikrinti pasirinkti dar du tyrimo etapai: t3, kai tyrimo dalyviai mokosi paskutiniame kurse ir renkasi tolimesnį gyvenimo kelią ir t4, kai jie jau pradėjo dirbti. Tyrimo mokslinis tikslas yra surinkti žinių apie pasirinktų populiacijų atstovų socialinių aplinkų, kuriose jie gyvena ir veikia, įtakas jų būsenai ir priimamiems sprendimams pasirinkti toliau gyventi ir dirbti Lietuvoje arba užsienyje. Šių žinių pagrindu tikimės suprasti, kodėl ir kaip keičiasi požiūris keičiantis aplinkoms; kaip turėtų būti keičiamos aplinkos ir kaip turėtų kisti būsenos, kad jaunimas pasirinktų gyventi Lietuvoje. Tyrimo taikomasis tikslas: moksliniu pagrindu atliktas tyrimas suteiks praktinę naudą įvairių lygmenų švietimo institucijų tarnautojams bei darbdaviams, kurie galėtų jas panaudoti bandant įtakoti procesus. Uždaviniai: 1) ištirti, kokias ir kaip jaunimas mato jų akademines, darbo ir kt. aplinkas, kaip jie vertina šių aplinkų pokyčius perėję į naują etapą; 2) kokia yra šių aplinkų įtaka tyrimo dalyvių sprendimui likti Lietuvoje, išvykti, sugrįžti.

Mokslo publikacijos:

Ramanauskaitė E., Vaišnys J. R., Kairaitytė A., 2015. Visuomenės grupių tyrimai. Metinė apžvalga: 2013–2014 m. Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams. Artes liberales. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas (Prieiga per internetą: http://ktc.vdu.lt/UserFiles/ISSN2345-038X_2015.pdf)  https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/483)

mokslo studija

Ramanauskaitė E., Vaišnys J. R., Kairaitytė A., Buivydas A. 2013: Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams. Mokslo studija. Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISBN 9789955129479. Prieiga per internetą: http://ktc.vdu.lt/UserFiles/1/Akadem_jaun_migracija_Mokslo_studija.pdf  (2 MB)

straipsnis

Ramanauskaitė E., Vaišnys J. R. 2015. To Stay or not to Stay: That is a Question.

European Scientific Journal, vol. 2, p. 110-116. (http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/5053)

metinė apžvalga

Ramanauskaitė E., Vaišnys J. R., Kairaitytė A., Buivydas A. 2013. Visuomenės grupių tyrimai. Metinė apžvalga: 2011 – 2012 m. Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas (Prieiga per internetą: http://ktc.vdu.lt/UserFiles/Grupiu_tyrimai_metine_apzvalga_2011_2012.pdf)

Pranešimai konferencijose ir diskusijos:

8thAnnual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Social and Cultural Aspects. Egidija Kiskina (Ramanauskaite), Rimas Vaisnys. “Migration of Academic Youth: Case form Lithuania”. 18-21 December 2014, Athens, Greece.

Abstracts: http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-CBC.pdf

Mokslinė konferencija „Trapdisciplininiai visuomenės grupių tyrimai“. Egidija Ramanauskaitė, Rimas Vaišnys, Aušra Kairaitytė „Išvykti studijuoti į užsienį ar pasilikti Lietuvoje – štai kur klausimas!“ Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2014 m. lapkričio 6 d. http://tgt.vdu.lt/

Diskusija Europos informaciniame biure (LR Seimas) „Lietuvos Akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams“. Dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, universitetų, gimnazijų, verslo, jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovai (2013.09.13).

Vaizdo įrašas:http://ktc.vdu.lt/diskusijos_seime/diskusija.html

Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasterių konferencija. E. Ramanauskaitė, R. Vaišnys, A. Kairaitytė, A. Buivydas „Lietuvos Akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams“. (2012 m.).

Pranešimo skaidrės:

http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/03/Mazuju_visuomenes_klasteris.pdf

Tyrimus remia: