Kultūros tyrimų centras


Tyrimai

Kultūros tyrimų centre (KTC) atliekami tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai, grindžiami dinaminių sistemų teorijos prieiga, kuri susijusi su matematine sistemine analize. Tai yra nuoseklus tyrėjo sprendimų (loginių veiksmų) atkartojimas tyrimo eigoje, grindžiamas jo pasirinkta prielaida: sistema sukuria savo būseną, kurios kaita, o taip pat ir išraiška susijusi su aplinkos poveikiu (Luenberger 1974). Tyrėjas laisvai pasirenka tiriamą sistemą. Pvz., analizuojamas grupės (sistemos) narių (subsistemų) elgesys, stebint jų reakcijas į aplinką (kitus grupės narius ir aplinką, esančią už grupės ribų), pagal šias reakcijas bandant nustatyti grupės narių būsenas, kurios vėlgi paskatina naujus individų sprendimus, poelgius, bendravimą. Sisteminės analizės principas – kiekvienas grupės narys analizuojamas taikant tą pačią sisteminę prieigą. Etnografiniai duomenys renkami ir analizuojami naudojant pagrindinius dinaminių sistemų teorijos struktūrinius elementus: aplinkos – būsenos – saviraiškos sąveika. Šiai triadai konceptualiai ieškoma empirinio pagrindimo formuojant kintamųjų ir verčių struktūras, ieškant jų sąveikų. Duomenys renkami naudojant etnografinius lauko tyrimų metodus: stebėjimą dalyvaujant grupės veikloje, giluminius interviu, klausimynus, filmavimą bei fotografijas.

Istorija
Istorija

1998 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos katedroje pradėta įgyvendinti šiuolaikinės kultūros tyrinėjimų programa. Projektą „Subkultūra ir vėlyvojo modernumo kultūros tyrinėjimai Lietuvoje“ parėmė G. Sorošo fondo programa “Research Support Scheme of The Open Society Support Foundation” (1998-2000).
1999 m. gruodžio 22 d. VDU Senatas įkuria HMF Etnologijos ir folkloristikos tyrimų centrą (nuo 2004 m. – Kultūros tyrimų centras) ir patvirtina jo nuostatus.
2001 m. projektą „Lietuvos jaunimo avangardo kultūros idėjų ir formų raida vėlyvojo modernumo kultūros kontekste (1960–2000 m.)“ parėmė Lietuvos mokslo fondas.
2003 m. suformuojama tarpdisciplininė šiuolaikinės kultūros tyrinėjimų grupė.
2003 m. grupė įsijungia į Bolonijos universiteto (Italija) organizuojamą Sokrates/Erasmus tematinio tinklo ACUME projektą.
2004 m. pradedamas įgyvendinti subkultūrinių bendrijų tyrinėjimų ir kultūrinės veiklos projektas „Visuomenė ir gyvenimo stiliai“.
2006–2008 m. vykdomas Europos socialinio fondo projektas „Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų plėtra“.
2006–2008 m. kartu su 16 partnerių įgyvendinamas ES 6BP projektas „Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities“.
2011–2012 m. Kultūros tyrimų centras vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslininkų grupių projektą, skirtą Lietuvos akademinio jaunimo migracijos reiškinio analizei „Studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai“ (1–2 etapai).
2014–2016 m. tęsiamas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Lietuvos studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai (3–4 etapai)“.
2017–2018 m. įgyvendinamas projektas „JAU! Jaunimo aktyvumo ugdymas regionų kultūros centruose“ pagal Lietuvos kultūros tyrimų programą „Kultūros tyrimai“.

Darbuotojai

Dr. doc. Egidija Ramanauskaitė Kiškina
Vyr. mokslo darbuotoja, Centro vadovė, leidinio “Grupės ir aplinkos” vyr. redaktorė. Tyrinėjimų sritys: tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai; sisteminiai longitudiniai tyrimai.

El. paštas: egidija.kiskina_@_vdu.lt Mob. tel. +370 662 39 947


Ph.D. prof. Rimas Vaišnys
Vizituojantis profesorius. Yale universitetas, JAV. Tyrinėjimų sritys: ekologinių sistemų dinaminis elgesys ir besivystančių sistemų dinamika; socialinių procesų sisteminiai tyrimai, kurie apima ir įvairių vertybinių orientacijų grupių tyrimus. Profesorius yra KTC tyrimų projektų dalyvis.
El. paštas: rimas.vaisnys_@_yale.edu Nuoroda: www.seas.yale.edu/… Nuoroda: www.alchemija.tv/…


Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė
KTC grupių tyrimų rankraštyno mokslinė sekretorė ir videotekos administratorė; leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotoja; KTC facebook’o administratorė, KTC tyrimų projektų vadybininkė ir tyrimų dalyvė. Tyrinėjimų sritys: religijos etnologijos tyrimai; migracijos tyrimai. El.paštas: ausra.kairaityte-uzupe_@_vdu.lt Mob. tel. +370 662 32 470


Dr. Agnė Kalėdienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2011 metų VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros doktorantė. Tyrimų sritys: socialiniai tinklai; jaunimo grupių tyrimai; jaunimo subkultūros; etnokultūros ir istorijos vieta jaunimo subkultūrose; rekonstruktorių klubai; šiuolaikinė baltiškoji pagonybė; pagoniškas metalas. El. paštas: agne.kalediene__@_vdu.lt


Gintaras Jaronis
Vyr. specialistas. KTC lauko tyrimų sklaidos / renginių / parodų kūrėjas, mokomosios audiovizualinės medžiagos kūrėjas; KTC svetainės kūrėjas ir administratorius; KTC projektų dalyvis. Nuo 2013m. administruoja KTC tyrimų duomenų bazes, leidinio „Grupės ir aplinkos“ interneto svetainę. Domėjimosi sritis: meninė fotografija, skirta mažųjų visuomenės grupių tapatybės raiškai. El. paštas: gintaras.jaronis_@_vdu.lt


Dokt. Andrius Buivydas

Nuo 2013.04 KTC veikloje nedalyvauja
Tarptautinio SAL archyvo kūrėjas ir administratorius; mokslo populiarinimo svetainės “Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis” bei grupių tyrimų duomenų bazės administratorius; Leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotojas ir leidinio svetainės admininstratorius; KTC tyrimų projektų vadybininkas ir tyrimų dalyvis. Tyrinėjimų sritis: sisteminiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai. El. paštas: andrius.at_@_gmail.com