Mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimai | Apie centrą

Tyrimai

Kultūros tyrimų centre (KTC) atliekami tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai, grindžiami dinaminių sistemų teorijos prieiga, kuri susijusi  su matematine sistemine analize. Tai yra nuoseklus tyrėjo sprendimų (loginių veiksmų) atkartojimas tyrimo eigoje, grindžiamas jo pasirinkta prielaida:  sistema sukuria savo būseną, kurios kaita, o taip pat ir išraiška susijusi su aplinkos poveikiu (Luenberger 1974). Tyrėjas laisvai pasirenka tiriamą sistemą. Pvz., analizuojamas grupės (sistemos) narių (subsistemų) elgesys, stebint jų reakcijas į aplinką (kitus grupės narius ir aplinką, esančią už grupės ribų), pagal šias reakcijas bandant nustatyti grupės narių būsenas, kurios vėlgi paskatina naujus individų sprendimus, poelgius, bendravimą. Sisteminės analizės principas - kiekvienas grupės narys analizuojamas taikant tą pačią sisteminę prieigą. Etnografiniai duomenys renkami ir analizuojami naudojant pagrindinius dinaminių sistemų teorijos struktūrinius elementus: aplinkos – būsenos – saviraiškos sąveika. Šiai triadai konceptualiai ieškoma empirinio pagrindimo formuojant kintamųjų ir verčių struktūras, ieškant jų sąveikų. Duomenys renkami naudojant etnografinius lauko tyrimų metodus: stebėjimą dalyvaujant grupės veikloje, giluminius interviu, klausimynus, filmavimą bei fotografijas.
KTC leidžia mokslo darbų leidinį “Grupės ir aplinkos”
http://biblioteka.vdu.lt/ml-ga.htm
http://groups-and-environments.vdu.lt/
KTC koordinuoja tarptautinį grupių tyrimų archyvą “SAL archive” http://salarchive.vdu.lt
KTC veikia grupių tyrimų rankraštynas ir videoteka http://salarchive.vdu.lt/tyrimudb/index.html
KTC sukurta mokslo populiarinimo svetainė “Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis” http://salarchive.vdu.lt/zemelapis/
KTC facebook’as http://www.facebook.com
KTC yra ES 6BP, ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos tyrimų projektų koordinatorius http://ktc.vdu.lt/projektai/
Šiuo metu (2011-2012) KTC vykdo tyrimų projektą “Moksleivių ir studentų migracijos procesų tyrimai”, projekto vadovė E. Ramanauskaitė Kiškina.


Darbuotojai


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/egidija.jpg

Dr. doc. Egidija Ramanauskaitė Kiškina

 

Vyr. mokslo darbuotoja, Centro vadovė, leidinio “Grupės ir aplinkos” vyr. redaktorė. Tyrinėjimų sritys: tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai; sisteminiai longitudiniai tyrimai.

El. paštas: egidija_@_hmf.vdu.lt

Mob. tel. +370 662 39 947


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/vaisnys-cut.jpg
Ph.D. prof. Rimas Vaišnys

Vizituojantis profesorius. Yale universitetas, JAV. Tyrinėjimų sritys: ekologinių sistemų dinaminis elgesys ir besivystančių sistemų dinamika; socialinių procesų sisteminiai tyrimai, kurie apima ir įvairių vertybinių orientacijų grupių tyrimus.
Profesorius yra KTC tyrimų projektų dalyvis.

El. paštas: rimas.vaisnys_@_yale.edu

Nuoroda: www.seas.yale.edu/...
Nuoroda: www.alchemija.tv/...


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/ausra-152x120.jpg

Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė

KTC grupių tyrimų rankraštyno mokslinė sekretorė ir videotekos administratorė; leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotoja; KTC facebook’o administratorė, KTC tyrimų projektų vadybininkė ir tyrimų dalyvė. Tyrinėjimų sritys: religijos etnologijos tyrimai; migracijos tyrimai.

El.paštas: a.kairaityte-uzupe_@_hmf.vdu.lt

Mob. tel. +370 662 32 470


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/agne-.jpg

Dokt. Agnė Kalėdienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2011 metų VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros doktorantė. Tyrimų sritys: socialiniai tinklai; jaunimo grupių tyrimai; jaunimo subkultūros; etnokultūros ir istorijos vieta jaunimo subkultūrose; rekonstruktorių klubai; šiuolaikinė baltiškoji pagonybė; pagoniškas metalas.

El. paštas: agne.petruseviciute_@_gmail.com

 


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/gintaras-cut.jpg
Gintaras Jaronis

Vyr. specialistas. KTC lauko tyrimų sklaidos / renginių / parodų kūrėjas, mokomosios audiovizualinės medžiagos kūrėjas; KTC svetainės kūrėjas ir administratorius; KTC projektų dalyvis. Nuo 2013m. administruoja KTC tyrimų duomenų bazes, leidinio "Grupės ir aplinkos" interneto svetainę. Domėjimosi sritis: meninė fotografija, skirta mažųjų visuomenės grupių tapatybės raiškai.

El. paštas: g.jaronis_@_hmf.vdu.lt

Mob. tel. +370 699 64 589


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/andrius-cut.jpg

Dokt. Andrius Buivydas

Nuo 2013.04 KTC veikloje nedalyvauja
Tarptautinio SAL archyvo kūrėjas ir administratorius; mokslo populiarinimo svetainės “Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis” bei grupių tyrimų duomenų bazės administratorius; Leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotojas ir leidinio svetainės admininstratorius; KTC tyrimų projektų vadybininkas ir tyrimų dalyvis.
Tyrinėjimų sritis: sisteminiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai.

El. paštas: andrius.at_@_gmail.com


©VDU KTC 2010 / Atnaujinta 2016.04.22