TYRIMAI

Kultūros tyrimų centre (KTC) atliekami tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai, grindžiami dinaminių sistemų teorijos prieiga, kuri susijusi  su matematine sistemine analize. Tai yra nuoseklus tyrėjo sprendimų (loginių veiksmų) atkartojimas tyrimo eigoje, grindžiamas jo pasirinkta prielaida:  sistema sukuria savo būseną, kurios kaita, o taip pat ir išraiška susijusi su aplinkos poveikiu (Luenberger 1974). Tyrėjas laisvai pasirenka tiriamą sistemą. Pvz., analizuojamas grupės (sistemos) narių (subsistemų) elgesys, stebint jų reakcijas į aplinką (kitus grupės narius ir aplinką, esančią už grupės ribų), pagal šias reakcijas bandant nustatyti grupės narių būsenas, kurios vėlgi paskatina naujus individų sprendimus, poelgius, bendravimą. Sisteminės analizės principas - kiekvienas grupės narys analizuojamas taikant tą pačią sisteminę prieigą. Etnografiniai duomenys renkami ir analizuojami naudojant pagrindinius dinaminių sistemų teorijos struktūrinius elementus: aplinkos – būsenos – saviraiškos sąveika. Šiai triadai konceptualiai ieškoma empirinio pagrindimo formuojant kintamųjų ir verčių struktūras, ieškant jų sąveikų. Duomenys renkami naudojant etnografinius lauko tyrimų metodus: stebėjimą dalyvaujant grupės veikloje, giluminius interviu, klausimynus, filmavimą bei fotografijas.
KTC leidžia mokslo darbų leidinį “Grupės ir aplinkos”
http://biblioteka.vdu.lt/ml-ga.htm
http://groups-and-environments.vdu.lt/
KTC koordinuoja tarptautinį grupių tyrimų archyvą “SAL archive” http://salarchive.vdu.lt
KTC veikia grupių tyrimų rankraštynas ir videoteka http://salarchive.vdu.lt/tyrimudb/index.html
KTC sukurta mokslo populiarinimo svetainė “Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis” http://salarchive.vdu.lt/zemelapis/
KTC facebook’as http://www.facebook.com
KTC yra ES 6BP, ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos tyrimų projektų koordinatorius http://ktc.vdu.lt/projektai/
Šiuo metu (2011-2012) KTC vykdo tyrimų projektą “Moksleivių ir studentų migracijos procesų tyrimai”, projekto vadovė E. Ramanauskaitė Kiškina.


DARBUOTOJAI

http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/egidija.jpg

 

Dr.doc. Egidija Ramanauskaitė Kiškina

Vyr. mokslo darbuotoja, Centro vadovė, leidinio “Grupės ir aplinkos” vyr. redaktorė.
Tyrinėjimų sritys: tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai; sisteminiai longitudiniai tyrimai.

El.paštas: egidija@hmf.vdu.lt

mob. tel. 8 66 239947


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/vaisnys-cut.jpg

Ph.D. prof. Rimas Vaišnys

Vizituojantis profesorius. Yale universitetas, JAV.
Tyrinėjimų sritys: ekologinių sistemų dinaminis elgesys ir besivystančių sistemų dinamika; socialinių procesų sisteminiai tyrimai, kurie apima ir įvairių vertybinių orientacijų grupių tyrimus.
Profesorius yra KTC tyrimų projektų dalyvis.
El.paštas: rimas. vaisnys@yale.edu

Nuoroda: www.seas.yale.edu/...

Nuoroda: www.alchemija.tv/...


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/ausra-cut.jpg

Dr. Aušra Kairaitytė

KTC grupių tyrimų rankraštyno mokslinė sekretorė ir videotekos administratorė; SAL archyvo mokslinė sekretorė; leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotoja; KTC facebook’o administratorė, KTC tyrimų projektų vadybininkė ir tyrimų dalyvė.
Tyrinėjimų sritys: folkloro tyrimai; migracijos tyrimai.

El.paštas: a.kairaityte@hmf.vdu.lt

mob. tel. 8 662 32470


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/agne-.jpg

Dokt. Agnė Kalėdienė

Projektų dalyvė
El.paštas: agne.petruseviciute@gmail.com


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/gintaras-cut.jpg

Gintaras Jaronis

Vyr. specialistas. KTC lauko tyrimų sklaidos renginių / parodų kūrėjas, mokomosios audiovizualinės medžiagos kūrėjas; KTC svetainės kūrėjas ir administratorius; KTC projektų dalyvis.
Domėjimosi sritis: meninė fotografija, skirta mažųjų visuomenės grupių tapatybės raiškai.

El.paštas: g.jaronis@hmf.vdu.lt

mob. tel. 8 699 64589


http://ktc.vdu.lt/Photos/thumbnails-2012/andrius-cut.jpg

Dokt. Andrius Buivydas

Nuo 2013.04 KTC veikloje nedalyvauja
Tarptautinio SAL archyvo kūrėjas ir administratorius; mokslo populiarinimo svetainės “Lietuvoje tyrinėtų subkultūrinių grupių interaktyvus žemėlapis” bei grupių tyrimų duomenų bazės administratorius; Leidinio “Grupės ir aplinkos” redaktorės pavaduotojas ir leidinio svetainės admininstratorius; KTC tyrimų projektų vadybininkas ir tyrimų dalyvis.
Tyrinėjimų sritis: sisteminiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai.


©VDU KTC 2010 / Atnaujinta 2014.05.12.